In God We Trust

Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời- Ma-thi-ơ 5:16

​Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.    -Truyền-đạo 4:12

4004 NE 4TH ST Suite 107-204  Renton WA, 98056


  Việc Làm

 Mv  Sách Giáo Khoa

Service TimesNhắn Tin | Cầu Thay


Giờ Việt Nam

Early Service 5:00am ( Monday-Sunday)
IVBI School 10:am ( Monday-Friday)
Late Service 8:00pm ( Monday-Saturday)

​  Khu Vực Miền Tây

8PM Mon, 10.16.17Pastor Trần Thế Thiên Phước( VN)


8PM Tue, 10.17.17 - Pastor Huỳnh John Hùng (USA)


8PM Wed, 11.18.17 - Pastor Huỳnh Thiên Trung (USA)


8PM Thurs, 12.19.17:- Pastor Phan Phước Lành (USA)


8PM Fri, 13.20.17.- Pastor Nguyễn Hùng Vương( UC)


8PM Sat,14.21.17: Pastor Trương Văn Hiền (VN)

 Nhà Cháy-Cambodia

Upcoming EventsSự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ  thấy những                   việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. - Ma-thi-ơ 5:16

PCNTC APP  Wellcome To Phòng Cầu Nguyện Toàn Cầu

Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó; một sợi

dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.    -Truyền-đạo 4:12