In God We Trust

“Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy-dỗ trong các nhà hội, giảng tin-lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật-bịnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương-xót, vì họ cùng-khốn, và tan-lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” Ma-thi-ơ ‪9:35-38

4004 NE 4TH ST Suite 107-204  Renton WA, 98056


Service TimesNhắn Tin | Cầu Thay


Giờ Việt Nam

Early Service 5:30AM (Monday-Saturday)

Sunday: 6AM

Monday 11AM
IVBI School 11AM (Tuesday-Saturday)
Late Service 8PM (Monday-Sunday)

Thứ Hai 12/3. PTCT: Cô Lê Thị Dự.
Giảng: Ms Trần Thế Thiên Phước.
Thứ Ba 13/3. PTCT: Ms Đỗ Văn Tính
Giảng: Ms Đoàn Anh Tuấn.
Thứ Tư 14/3. PTCT: Ms Mai Phước Tầm.
Giảng: Ms Huỳnh Thiên Trung.
Thứ Năm 15/3. PTCT: Ms Lâm V Chinh.
Giảng: Ms Phan Trọng Bảo.
Thứ Sáu 16/3. PTCT:  Thầy Vũ Thế Luân.
Giảng: Cô Trương Ngọc Chắc.
Thứ Bảy 17/3. PTCT: Ms Trương Thành
Giảng: Ms Đào Xuân Thành
Chúa Nhật 18/3. PTCT:  Ms Lê Tấn Thảo.
Giảng: Ms Huỳnh Lam Bửu.Upcoming EventsSự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ  thấy những                   việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. - Ma-thi-ơ 5:16

PCNTC APP  Wellcome To Phòng Cầu Nguyện Toàn Cầu

Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó; một sợi

dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.    -Truyền-đạo 4:12