In God We Trust

“Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy-dỗ trong các nhà hội, giảng tin-lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật-bịnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương-xót, vì họ cùng-khốn, và tan-lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” Ma-thi-ơ ‪9:35-38

4004 NE 4TH ST Suite 107-204  Renton WA, 98056


Service TimesNhắn Tin | Cầu Thay


Giờ Việt Nam

Early Service 5:30AM (Monday-Saturday)

Sunday: 6AM

Monday 10:30AM
IVBI School 10:30AM (Tuesday-Saturday)
Late Service 8PM (Monday-Saturday)

Sunday 8:30PM

​​Thứ Hai 23/4 PTCT: Cô Lê Thị Dự.
Giảng: Ms Trần Thế Thiên Phước.
Thứ Ba 24/4 PTCT: Cô Ms Trương Ngọc Chắc.
Giảng: Ms Thái Văn Quốc.
Thứ Tư 25/4 PTCT: Bà Ms Phạm Bá An.
Giảng: Ms Huỳnh Thiên Trung.
Thứ Năm 26/4 PTCT: Ms Lâm V Chinh.
Giảng: Ms Phan Trọng Bảo.
Thứ Sáu 27/4 PTCT: Thầy Vũ Thế Luân.
Giảng: Ms Đỗ Văn Tính.
Thứ Bảy 28/4 PTCT: Cô Ms Mai Phước Tầm. 
Giảng: Ms Thái Huy Cần.
Chúa Nhật 29/4 PTCT: Ms Đào Xuân Thành.
Giảng: Ms Huỳnh Ngọc Anh Hào.

Upcoming EventsSự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ  thấy những                   việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. - Ma-thi-ơ 5:16

PCNTC APP  Wellcome To Phòng Cầu Nguyện Toàn Cầu

Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó; một sợi

dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.    -Truyền-đạo 4:12